[01] Zhang, Wenliang*; Zhang, Yan; Min, Zhuochao; Mo, Jing; Ju, Zhen; Guan, Wen; Zeng, Binghui,; Liu, Yang; Chen, Jianliang; Zhang, Qianshen; Li, Hanguang; Zeng, Chunxia; Wei, Yanjie; Chan, Godfrey Chi Fung, COVID19db: a comprehensive database platform to discover potential drugs and targets of COVID-19 at whole transcriptomic scale, Nucleic Acids Research, 2021 50(D1), D747-757

[02] Huiling Zhang, Zhendong Bei,Wenhui Xi,Min Hao,Zhen Ju,Konda Mani Saravanan, Haiping Zhang,Ning Guo,Yanjie Wei, Evaluation of residue-residue contact prediction methods: From retrospective to prospective, PLoS Comput Biol 17(5): e1009027, 2021

[03] H Zhang, Y Yang, J Li, M Wang, KM Saravanan, J Wei, JT Ng, MT Hossain, M Liu, X Ren, Y Pan, Y Peng, Y Shi, X Wan, Y Liu, Y Wei, A Novel Virtual Screening Procedure Identifies Pralatrexate as Inhibitor of SARS-CoV-2 RdRp and It Reduces Viral Replication in vitro, PloS Computational Biology, 2020 Dec 31;16(12):e1008489

[04] Yun Zhang*, Huanhua Liu, You Yang, Xiaoping Fan, Sam Kwong, and C. -C. Jay Kuo.Deep Learning Based Just Noticeable Difference and Perceptual Quality Prediction Models for Compressed Video.   IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (IEEE T-CSVT), Vol.32, no.3, Mar. 2022, pp.1197-1212.

[05] Yun Zhang*, Linwei Zhu, Raouf Hamzaoui, Sam Kowng, Yo-Sung Ho.Highly Efficient Multiview Depth Coding Based on Histogram Projection and Allowable Depth Distortion . IEEE Transactions on Image  Processing (IEEE T-IP) , vol.30,  pp.402-417,  2021.

[06] Yun Zhang*, Huan Zhang, Mei Yu, Sam Kwong, and Yo-Sung Ho.Sparse Representation based Video Quality Assessment for Synthesized 3D Videos. IEEE Transactions on Image Processing (IEEE T-IP), vol.29,  pp.509-524, Dec. 2020.

[07] Chuansheng Wang, Jinxing Hu*, Xiaowei Luo, Mei-Po Kwan, Weihua Chen, Hao Wang. Color-dense Illumination Adjustment Network for Removing Haze and Smoke from Fire Scenario Images. Sensors 2022, 22(3), 911;

[08] Li, D., Shen, C., Hu, J.*, Yuan, D. (2022). MPSiam: A Fast Multiplexing Siamese Tracking Network. In: Wu, TY., Ni, S., Chu, SC., Chen, CH., Favorskaya, M. (eds) Advances in Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 250. Springer, Singapore.

[09] Qinglan Li*,  Bingrong Liu,  Qilin Wan,  Yuqing Wang,  Guangxin Li,  Tiejian Li,  Hongping Lan, Shengzhong Feng, Chunxia Liu. Operational Forecast of Rainfall Induced by Landfalling Tropical Cyclones  along  Guangdong Coast.  Journal of Tropical Meteorology,  2020,  26(1): 1-13

[10] Qinglan Li*,  Zenglu Li, Yulong Peng,  Xiaoxue Wang,  Lei Li,  Hongping Lan,  Shengzhong Feng,  Liqun Sun,  Guangxin Li,  Xiaolin Wei.   Statistical Regression Scheme for Intensity Prediction  of Tropical  Cyclones  in the Northwestern Pacific. Weather and Forecasting, 2018,V33: 1299-1315.

[11] Qinglan Li*,  Pengcheng Xu,  Xingbao Wang,  Hongping Lan,  Chunyan Cao,  Guangxin Li,  Lijie Zhang,  Liqun Sun.  An Operational Statistical Scheme for Tropical Cyclone Induced Wind Gust Forecasts. Weather and Forecasting, December 2016, V31(6):1817-1832

[12] Ling Yin, Hao Zhang, Yuan Li, Kang Liu, Tianmu Chen, Wei Luo, Shengjie Lai, Ye Li, Xiujuan Tang, Li Ning, Shengzhong Feng, Yanjie Wei, Zhiyuan Zhao, Ying Wen, Liang Mao, Shujiang Mei. A data driven agent-based model that recommends non-pharmaceutical interventions to suppress Coronavirus disease 2019 resurgence in megacities. Journal of the Royal Society Interface, 2021, 18(181): 20210112.  

[13] Ling Yin, Nan Lin, and Zhiyuan Zhao. Mining Daily Activity Chains from Large-Scale Mobile Phone Location Data.. Cities (2020): 103013.

[14] Ling Yin, Shih-Lung Shaw, 2015. Exploring space-time paths in physical and social closeness spaces: a space-time GIS approach. International Journal of Geographical Information Science, 29(5): 742-761.

[15] Mengmeng Kuang, Yong Zhang, Tak-wah Lam, Hing-fung Ting, MLProbs: A Data-Centric Pipeline for better Multiple Sequence Alignment, to appear in IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (TCBB)

[16] Yang Wang, Hao Dai, Xinxin Han, Pengfei Wang, Yong Zhang*, Cheng-Zhong Xu, Cost-Driven Data Caching in Edge-based Content Delivery Networks, to appear in IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC) , 10.1109/TMC.2021.3108150

[17] Yifei Zou, Dongxiao Yu, Jiguo Yu, Yong Zhang, Falko Dressler, Xiuzhen Cheng, Distributed Byzantine-resilient Multiple-message Dissemination in Wireless Networks, IEEE/ACM Transactions on Networking, 29(4): 1662-1675 (2021)

[18] Fen Miao, Nan Fu, Yuan-Ting Zhang, Xiao-Rong Ding, Xi Hong, Qingyun He, and Ye Li. A novel continuous blood pressure estimation approach based on data mining techniques.. IEEE journal of biomedical and health informatics21, no. 6 (2017): 1730-1740.

[19] Fen Miao, Zeng-Ding Liu, Ji-Kui Liu, Bo Wen, Qing-Yun He, and Ye Li. Multi-sensor fusion approach for cuff-less blood pressure measurement.. IEEE journal of biomedical and health informatics 24, no. 1 (2019): 79-91.

[20] Liu, Zengding, Bin Zhou, Zhiming Jiang, Xi Chen, Ye Li, Min Tang, and Fen Miao. Multiclass Arrhythmia Detection and Classification From Photoplethysmography Signals Using a Deep Convolutional Neural Network..  Journal of the American Heart Association 11, no. 7 (2022): e023555.

[21] Liu K, Zhang M, Xi G, et al. Enhancing fine-grained intra-urban dengue forecasting by integrating spatial interactions of human movements between urban regions [J]. PLOS Neglected Tropical Diseases, 2020, 14(12): e0008924.

[22] Liu K, Yin L, Lu F, et al. Visualizing and exploring POI configurations of urban regions on POI-type semantic space[J]. Cities, 2020, 99: 102610.[5] .

[23] Liu K, Qiu P, Gao S, et al. Investigating urban metro stations as cognitive places in cities using points of interest[J]. Cities, 2020, 97: 102561.

[24] Yicheng Xu, Dachuan Xu, Yong Zhang, Juan Zou. MpUFLP:Universal facility location problem in the p-th power of metric space, Theoretical Computer Science, 2020, 838: 58-67.

[25] Yicheng Xu, Rolf H. Möhring, Dachuan Xu, Yong Zhang, Yifei Zou. A constant FPT approximation algorithm for hard-capacitated k-means. Optimization and Engineering, 2020, 21(3): 709-722.

[26] Yicheng Xu, Vincent Chau, Chenchen Wu, Yong Zhang, Yifei Zou. Online joint placement and allocation of virtual network functions with heterogeneous servers. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(9): 8049-8058.

[27] Na Li, Yun Zhang and C.-C. Jay Kuo. High Efficiency Intra Video Coding Based on Data-driven Transform. , IEEE Transactions on Broadcasting (T-BC), Dec. 2021, doi: 10.1109/ TBC.2021.3132826.

[28] Na Li, Yun Zhang, Linwei Zhu, Wenhan Luo, Sam Kwong. Reinforcement Learning based Coding Unit Early Termination Algorithm for High Efficiency Video Coding. . Journal of Visual Communication and Image Representation (JVCIR), 60:276-286, Feb. 2019.

[29] Na Li, Yun Zhang, Wenhan Luo, Ning Guo, . Instant Coherent Group Motion Filtering by Group Motion Representations. in Neurocomputing, 266:304-314, May 2017. Protein Ensembles: How Does Nature Harness Thermodynamic Fluctuations for Life? The Diverse Functional Roles of Conformational Ensembles in the Cell. Guanghong Wei Wenhui Xi Ruth Nussinov Buyong Ma Chem Rev 2016 06 25;116(11):6516-51.

[30] Wenhui Xi, Elliott K Vanderford, Ulrich H E Hansmann, Out-of-Register Aβ Assemblies as Models for Neurotoxic Oligomers and Fibrils. J Chem Theory Comput, 2018,14(2):1099-1110.

[31] Huiling Zhang Zhendong Bei Wenhui Xi Min Hao Zhen Ju Konda Mani Saravanan Haiping Zhang Ning Guo Yanjie Wei. Evaluation of residue-residue contact prediction methods: From retrospective to prospective. PLoS Comput Biol 2021, 17(5):e1009027.

[32] Jintao Meng, Peng Chen, Mohamed Wahib, MingjunYang, LiangzhenZheng, YanjieWei, Shengzhong Feng & Wei Liu. Boosting the predictive performance with aqueous solubility dataset curation. Scientific Data, 2022, 9:71. 

[33] Liangzhen Zheng, Jintao Meng, Kai Jiang, Haidong Lan, Zechen Wang, Mingzhi Lin, Weifeng Li, Hongwei Guo, Yanjie Wei and Yuguang Mu. . Improving protein–ligand docking and screening accuracies by incorporating a scoring function correction term. Briefings in Bioinformatics, 2022, 1–15

高性能中心相关链接:

中国科学院深圳先进技术研究院 粤ICP备09184136号-3             地址: 深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号             邮编: 518055              联系电子邮箱: cx.zeng@siat.ac.cn