Honorary Chair

Guoliang Chen,    Nanjing Univ of Posts & Telecom, China

General Chairs

Jianping Fan ,    Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS, China

Shengzhong Feng,    Shenzhen Supercomp Centre, China

Hong Shen,    Sun Yat-Sen University, China

Chengzhong Xu,    University of Macau, China

Program Chairs

Yong Zhang,    Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS, China

Hui Tian,    Griffith University, Australia

Haiying Shen,    University of Virginia, USA

Francis Lau,    The University of Hong Kong, China

Li Ning,    Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS, China

Organizing Chair

Yanjie Wei ,    Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS, China

Advisory Chair

Francis Chin,    The University of Hong Kong, China

Publications Chairs

Vincent Chau,    Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS, China

Yingpeng Sang,    Sun Yat-sen University, China

Local Arrangement Chairs

Fumin Qi,    Shenzhen Supercomp Centre, China

Yuyang Li,    Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS, China

Registration and Finance Chair

Yicheng Xu,    Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS, China

Program Committee

Karl Fuerlinger,    Ludwig-Maximilians-University, Germany

Huaxi Gu,    Xidian University, China

Longkun Guo,    Qilu University of Technology, China

Huaiwen He,    UEST Zhongshan College, China

Shi-Jin Horng,    Nat. Taiwan U. of Sci. and Tech, China

Qiang Hua,    Hebei University, China

Zhiyi Huang,    Otago University, New Zealand

Mirjana Ivanovic,    University of Novi Sad, Serbia

Graham Kirby,    University of St Andrews, UK

Keqiu Li,    Tianjin University, China

Shuangjuan Li,    South China Agricultural University, China

Yamin Li,    Hosei University, Japan

Shangsong Liang,    Sun Yat-Sen University, China

Weifa Liang,    Australian National Univ., Australia

Zhongzhi Luan,    Beihang University, China

Manu Malek,    Stevens Institute of Technology, USA

Jintao Meng,    Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS, China

Yingpeng Sang,    Sun Yat-Sen University, China

Neetesh Saxena,    Cardiff University, UK

Guangzhong Sun,    Univ. of Sci. and Tech. of China, China

Guang Tan,    Sun Yat-sen Univ., China

Haibo Tian,    Sun Yat-sen Universty, China

Hui Tian,    Griffith University, Australia

Haisheng Tan,    Univ. of Sci. and Tech. of China, China

Di Wu,    Sun Yat-Sen University, China

Jigang Wu,   Guangdong Polytechnic Unviersity, China

Jun Wu,    Beijing Jiaotong University, China

Weigang Wu,    Sun Yat-Sen University, China

Ilsun You,    Soonchunhyang University, Republic of Korea

Fangguo Zhang,    Sun Yat-sen Univ., China

Haibo Zhang,    Otago University, New Zealand

Xiaoyan Zhang,    Nanjing Normal University, China

Yunquan Zhang,    Inst of Comp. Tech., CAS, China

Cheng Zhong,    Guangxi University, China